Šablona diplomky modifikovaná podle doporučení na herout.net
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Adam Herout 12261be4e6 A few minor corrections of text 4 years ago
images Added telephone placeholder - TODO-smartphone.pdf 4 years ago
template-fig Initial version - quite ready 4 years ago
.gitignore Initial commit 4 years ago
README.md Záznam do historie verzí v README.md 4 years ago
czechiso.bst Initial version - quite ready 4 years ago
diplomka-01-chapters.tex A few minor corrections of text 4 years ago
diplomka-20-bibliography.bib Initial version - quite ready 4 years ago
diplomka-30-appendices.tex Initial version - quite ready 4 years ago
diplomka.tex Added the Checklist chapter 4 years ago
englishiso.bst Initial version - quite ready 4 years ago
fitthesis.cls Initial version - quite ready 4 years ago

README.md

Modifikovaná šablona BP/DP FIT VUT v Brně

Poučení

Modifikovaná šablona byla vytvořena z oficiální šablony obohacením o rady pro pisatele diplomek dříve zveřejněné na blogu herout.net v naději, že bude studentům užitečná. Není oficiálním dokumentem ani šablonou FIT VUT v Brně a může být zastaralá či nesprávná (byť se autor snaží, aby nebyla).

Použijte na vlastní nebezpečí a vždy dbejte oficiálních pokynů zveřejněných na stránkách FIT VUT v Brně a pokynů vedoucího vaší diplomové práce.

Historie verzí

2018-01-26

Zapracovány připomínky kolegů - testerů

2018-01-22

Výchozí verze